Všeobecné obchodné pomienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti INREST, s.r.o. podľa § 273 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len: „VOP“) platné od 01.05.2022

I. Predmet úpravy

Ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) sa stávajú súčasťou Objednávky alebo Zmluvy o dielo (ďalej Objednávka alebo Zmluva o dielo označovaná tiež len „Zmluva“) na realizáciu diela/dodávky medzi spoločnosťou INREST, s.r.o. so sídlom Lánska 64/961, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 44 637 896, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 21533/R ako objednávateľom/kupujúcim (ďalej len „O/K“) a dodávateľom/zhotoviteľom/predávajúcim na strane druhej (ďalej len „Z/P“) (spolu ďalej len „Zmluvné strany“), pokiaľ nebude v Objednávke alebo osobitnou Zmluvou určené inak.

VOP sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou Objednávky/Zmluvy jej podpisom Zmluvnými stranami. V prípade, že je niektoré ustanovenie Objednávky/Zmluvy odlišné od ustanovení VOP, majú ustanovenia Objednávky/Zmluvy prednosť pred VOP. V prípade absencie úpravy v Objednávke/Zmluvy a aj vo VOP sa právne vzťahy medzi O/K a Z/P riadia príslušnými ustanoveniami OBZ a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

K Objednávke alebo k Zmluve nemusia byť tieto VOP priložené, postačuje odkaz na miesto ich zverejnenia.

 II. Uplatnenie a potvrdenie Objednávky

O/K uplatňuje požiadavku na realizáciu diela/dodávky formou písomnej Objednávky. Za platnú sa považuje Objednávka O/K, ktorá je podpísaná oprávnenými zástupcami O/K v zmysle aktuálneho výpisu z OR, resp. inými O/K na to splnomocnenými, resp. inak poverenými osobami. Každá Objednávka musí byť Z/P písomne potvrdená v zmysle textu v Objednávke na e-mail uvedený v záhlaví Objednávky v lehote do 5 dní od jej prijatia, inak zaniká jej platnosť. Doručovanie ostatných písomností je možné realizovať aj poštou alebo emailom, v zmysle dohody Zmluvných strán.

V prípade, že Z/P Objednávku vo vyššie uvedenej lehote nepotvrdí, ale v nej riadne vykoná dielo/dodávku tam uvedené, má sa za to, že akceptoval všetky podmienky uvedené v Objednávke, ako aj VOP. V prípade, že sa podmienky v potvrdení Objednávky Z/P budú odlišovať od podmienok Objednávky O/K, Z/P je povinný na tieto odlišnosti O/K upozorniť, pričom stanovenie odlišných podmienok v potvrdení sa považuje za odmietnutie Objednávky a zároveň za nový návrh, ktorý nadobúda platnosť a účinnosť jeho písomným potvrdením O/K. Objednávkou zo strany O/K a potvrdením Objednávky, resp. akceptovaním Objednávky zo strany Z/P podľa predchádzajúceho odstavca sa uzatvára medzi O/K a Z/P Zmluva o dielo za podmienok dohodnutých v Objednávke alebo následne v písomne vyhotovenej Zmluve o dielo a za podmienok podľa týchto VOP.

Uzavretím Zmluvy o dielo akceptujú Zmluvné strany, že ich vzájomný záväzkový vzťah sa bude riadiť Zmluvou o dielo, resp. Objednávkou, týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a režimom Obchodného zákonníka. Všeobecné obchodné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou všetkých Objednávok a Zmlúv, ktoré budú medzi Zmluvnými stranami uzavreté.

Všetky odchýlky od Všeobecných obchodných podmienok musia byť písomne dohodnuté v príslušnej Objednávke, resp. Zmluve.

III. Rozsah, podmienky a čas realizácie diela

Z/P potvrdením Objednávky vyhlasuje, že mu je známe technické riešenie diela/dodávky, je odborne spôsobilý na vykonanie diela/dodávky v zmysle všetkých príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technickým noriem Slovenskej republiky, resp. krajiny, v ktorej dielo/dodávku realizuje. Z/P je počas realizácie diela/dodávky povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky, resp. krajiny, v ktorej dielo/dodávku realizuje (týkajúce sa najmä BOZP, požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia, protipožiarnych opatrení, interných predpisov stavby, na ktorej sa dielo/dodávka realizuje a pod.; v prípade porušenia týchto povinností sa Z/P vystavuje možnosti uplatnenia pokuty zo strany O/K podľa týchto VOP).

Podpisom Objednávky/Zmluvy sa Z/P zaväzuje riadne vykonať dielo/dodávku v rozsahu, ktorý je buď špecifikovaný v texte Objednávky/Zmluvy a/alebo v projektovej dokumentácií (ďalej tiež len „PD“) a/alebo prílohách Objednávky/Zmluvy a/alebo PD. Súčasťou riadneho vykonania diela/dodávky je aj odovzdanie všetkej dokumentácie vzťahujúcej sa na dielo/dodávku (najmä overujúcej jeho kvalitu), a to v rozsahu vychádzajúcom pre konkrétne dielo/dodávku zo všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem SR, resp. krajiny, v ktorej sa dielo/dodávka realizuje, prípadne zo zadania O/K (napr. príručky, návody na obsluhu, atesty, protokoly o skúškach, dodací listy a pod.). Pokiaľ špecifická dokumentácia nebude O/K vyžadovaná a v
priebehu realizácie diela/dodávky vyjde najavo, že musí byť súčasťou diela/dodávky, je Z/P povinný túto dokumentáciu dodať a stáva sa automaticky súčasťou rozsahu diela/dodávky, pričom cena diela/dodávky zostáva nezmenená. O/K sa takto vykonané a odovzdané dielo/dodávku zaväzuje prevziať. Na zmene rozsahu diela/dodávky sú O/K a Z/P povinní sa dohodnúť, a to uzatvorením dodatku k Objednávke/Zmluve. Súčasťou rozsahu diela/dodávky sú automaticky aj dodávky či práce, ktorých dodanie či vykonanie mohol Z/P predpokladať pri vynaložení starostlivosti, ktorú od neho možno spravodlivo požadovať, a to napriek tomu, že tieto dodávky či práce nie sú v Objednávke/Zmluve a/alebo podľa PD výslovne uvedené. Cena diela/dodávky zostáva v tomto prípade nezmenená.

Z/P je povinný prispôsobiť svoj harmonogram subdodávateľskej činnosti aktuálnemu harmonogramu O/K, alebo harmonogramu celej stavby ktorej je dielo súčasťou, prijať akékoľvek opatrenia (vrátane nadčasov, prác počas dní pracovného voľna a/alebo pracovného pokoja, zvýšenie počtu pracovníkov Z/P, atď. …) potrebné na to, aby boli dodržané dohodnuté termíny a to bez nároku na náhradu z tohto dôvodu vzniknutých nákladov. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, Z/P nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu O/K oprávnený k čiastkovému plneniu diela/dodávky. Vykonanie diela/dodávky v menšom rozsahu ako bolo dohodnuté v Objednávke/Zmluve, bez súhlasu O/K, sa považuje za podstatné porušenie podmienok uvedených v Objednávke/Zmluve a VOP. Záväzok Z/P uskutočniť dielo/dodávku sa považuje za splnený jeho vykonaním v požadovanom rozsahu, kvalite, termíne, mieste plnenia, za podmienok dohodnutých v Objednávke/Zmluve, podľa PD a v súlade s pokynmi O/K. Z/P sa zaväzuje použiť na vykonanie diela/dodávky materiál a zariadenia,
ktoré spĺňajú všetky kritéria a štandardy požadované O/K a budú v súlade so všetkými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami platnými v Slovenskej republike, resp. krajine, v ktorom je dielo/dodávka realizované. Z/P je povinný vykonať dielo/dodávku na svoje náklady, osobami k tomu spôsobilými a oprávnenými a na svoje nebezpečenstvo. Z/P je oprávnený až po predchádzajúcom písomnom súhlase O/K k realizácii diela/dodávky použiť tretie osoby, za riadne vykonanie diela/dodávky však zodpovedá tak, ako by ho vykonával sám. Z/P je povinný na svoje náklady umožniť O/K priebežnú kontrolu vykonávania diela/dodávky počas celej jeho realizácie, ako aj konečné preberanie diela podľa bodu IX. VOP s tým, že podľa  požiadaviek O/K je k tomu povinný zaistiť všetky potrebné zariadenia. V prípade, že táto podmienka nebude splnená a z tohto alebo z iného dôvodu bude nutné vykonať opakovanú kontrolu či preberanie, zaväzuje sa Z/P uhradiť O/K všetky náklady s tým spojené (napr. doprava, ubytovanie, atď.).

Z/P sa zaväzuje počas realizácie diela striktne dodržiavať vecný, časový a finančný postup plnenia Objednávky/Zmluvy, resp. harmonogram postupu prác.
Vplyv nepriaznivého počasia (problémy s dodávkou potrebných materiálov, komponentov resp. výkonov) nebude Z/P uplatňovaný a O/K zohľadnený ako prekážka brániaca riadnemu zhotovovaniu diela a nebude O/K uznaný ako dôvod na zmenu zmluvných záväzkov a posun postupových termínov  dohodnutých v harmonograme postupu prác resp. času plnenia podľa Objednávky/Zmluvy. Z/P je povinný po skončení nepriaznivých vplyvov na výstavbu diela prijať také opatrenia, ktoré budú viesť k odstráneniu prípadného omeškania, tak aby mohli byť splnené všetky dohodnuté postupové termíny a dielo mohlo byť riadne, v dohodnutom rozsahu a požadovanej kvalite odovzdané v dohodnutom čase plnenia O/K.

V prípade hrozby alebo vyskytnutia omeškania O/K vyžaduje a Z/P sa zaväzuje flexibilné plnenie Zmluvy, zvýšenie využívania pracovnej sily a/alebo vybavenia, nadčasy, ako aj prácu na zmeny. O/K neposkytuje žiadne kompenzácie za zmeny rozvrhu alebo postupu v rámci obdobia výkonu stavebných prác, resp. montáže. V prípade, že Z/P bude jednorazovo resp. opakovane v omeškaní s plnením postupového termínu a/alebo nedodrží zmluvný termín času plnenia, považuje sa toto nesplanenie povinnosti alebo omeškanie za podstatné porušenie Zmluvy o dielo a týchto VOP zo strany Z/P s následkom možnosti okamžitého odstúpenia O/K od Zmluvy. Prevzatím omeškaných dodávok a/alebo služieb sa O/K nevzdáva právnych alebo zmluvných nárokov na náhradu škody a zmluvných pokút, ktorá môže z takéhoto omeškania vyplynúť.

IV. Cena diela a platobné podmienky

Cena diela/dodávky je v Objednávke/Zmluve uvedená bez DPH a je konečná, pevná, nemenná a súčasne najvyššie prípustná sa zahŕňa všetky náklady Z/P na realizáciu diela/dodávky. Z/P vyhlasuje, že DPH ceny diela/dodávky odvedie na príslušný účet správcu dane v súlade so všeobecné záväznými právnymi predpismi SR. V cene je zahrnuté: vlastné náradie na prácu, vykládka materiálu, transport materiálu (staveniskové prevozy materiálu), vrátane nákladov Z/P v oblasti zariadenia staveniska potrebných pre zhotovenie diela, atesty, revízne správy, odpady – doklady, garancie na bezplatné záručné opravy v lehote 120 mesiacov (záručná doba na dielo, ak v Zmluve nie je dohodnuté inak), upratovanie a triedenie odpadu, čistenie a príprava pred výkonom práce. Dielom sú aj činnosti vedľajšie, pomocné a dodatočné týkajúce sa Diela, potrebné a/alebo vhodné pre úplnú, vecnú a odbornú realizáciu stavebných prác/dodávok a/alebo pre Dielo, pre jeho ucelenosť a funkčnosť, a to bez ohľadu či sú výslovne uvedené/požadované. Všetko je to zahrnuté v Cene, vrátane všetkého čo sa týka doávok/diela, všetkých povinností a poskytnutia súčinností Z/P. O/K je oprávnený kedykoľvek meniť a/alebo dopĺňať rozsah dodávok služieb. Z/P musí implementovať všetky zmeny alebo dodatky rozsahu dodávok a služieb. Práca navyše, resp. iné ako zmluvne dojednané výkony sa bez písomnej dohody oboch strán nesmú v rámci Objednávky/Zmluvy vykonávať. Ak toto Z/P neuposlúchne, neprináleží mu za takúto prácu odmena. Rozšírenie rozsahu predmetu dodávky, zmeny a následne Objednávky/Zmluvy vykonané alebo podané v rámci projektu sa účtujú podľa dojednaných jednotkových cien,
resp. musia byť ocenené na rovnakom základe ako hlavná Objednávka/Zmluva a vzájomne odsúhlasené Z/P a O/K. Zápismi do stavebného denníka, ani odsúhlasením záznamu Z/P zástupcami O/K nevznikajú nároky Z/P na zvýšenie zmluvnej ceny diela.

Fakturáciu bude Z/P vykonávať po skončení prác uvedených v Objednávke/Zmluve, alebo mesačne po skončení príslušného mesiaca na základe O/K potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác/dodávok za uplynulý mesiac alebo v prípade dohodnutej hodinovej ceny na základe denných prehľadov o rozsahu plnení realizovaných za hodinové ceny. Súpis skutočne vykonaných prác/dodávok alebo prehľady o rozsahu plnení realizovaných za hodinové ceny podpisuje za O/K určený pracovník. Bez potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok alebo potvrdených prehľadov o rozsahu plnení  realizovaných za hodinové ceny nemá Z/P právo vystaviť faktúru.

Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia O/K v správnej podobe, pokiaľ nie je v Objednávke/Zmluve dohodnuté inak. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade, že sa Zmluvné strany dohodnú na úhrade časti ceny diela/dodávky formou zálohy, suma uhradenej zálohy O/K bude vyúčtovaná v konečnej faktúre s celkovou cenou diela/dodávky podľa Objednávky/Zmluvy.

Faktúru na dohodnutú cenu diela bude Z/P predkladať O/K v dvoch vyhotoveniach a preukázateľne ju doručí O/K. Každá faktúra musí mať nasledujúce náležitosti: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH O/K a Z/P, údaje o zápise v obchodnom (živnostenskom) registri, číslo faktúry, číslo  objednávky/Zmluvy, dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry, dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia, názov diela, špecifikácia prác – názov, množstvo tovaru alebo rozsah zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú sumu bez DPH, sadzbu DPH, výšku DPH, fakturovanú cenu s DPH, meno a telefonický kontakt osoby, ktorá faktúru vystavila. K faktúre musia byť priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie, najmä súpis skutočne vykonaných prác a dodávok alebo prehľad o rozsahu plnení realizovaných za hodinové ceny, kópia Objednávky, potvrdený dodací list. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti, alebo k nej nebudú priložené doklady, je O/K oprávnený vrátiť faktúru Z/P na prepracovanie, splatnosť faktúry začína plynúť až odo dňa doručenia novej (opravnej) faktúry.

 Z/P je povinný zostaviť a O/K predložiť na každej strane podpísaný súpis vykonaných prác a dodávok a doručiť ho do posledného pracovného dňa mesiaca, za ktorý sa práce odsúhlasujú, spolu so všetkými dokladmi týkajúcimi sa vykonania Diela. Fakturujú sa skutočne zrealizované dodávky a výkony na základe súpisu vykonaných prác a dodávok, ktoré sú prílohou faktúry vystavenej Z/P (zahŕňajúc naviac práce, len v prípade, ak boli vopred písomne odsúhlasené
O/K).  Súpis vykonaných prác a dodávok po vecnej stránke odsúhlasia zástupcovia O/K a to podpisom na každej strane súpisu prác a dodávok alebo prehľadu o rozsahu plnení realizovaných za hodinové ceny. Ak má súpis alebo prehľad vady (tzn. nie je vyhotovený zmluvne dohodnutým spôsobom), O/K resp. jeho zástupcovia sú oprávnení Z/P vrátiť tento súpis alebo prehľad na prepracovanie s presným zadefinovaním vád do desať dní od jeho doručenia. Súpis  vykonaných prác a dodávok alebo prehľad potvrdený zástupcami O/K je povinnou prílohou faktúry. Na základe súpisu vykonaných prác a dodávok alebo prehľadu o rozsahu plnení realizovaných za hodinové ceny, ktorý je odsúhlasený postupom podľa predchádzajúceho bodov tohto článku, má Z/P právo vyhotoviť faktúru so všetkými zákonom stanovenými náležitosťami. Osoba oprávnená rokovať za O/K vo veciach obchodných je oprávnená bez zaplatenia vrátiť Z/P faktúru, ktorá neobsahuje dohodnutú prílohu alebo je vyhotovená v rozpore s touto zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktúry. Po doručení riadne vyhotovenej faktúry O/K začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry. Čiastkové faktúry za vykonané práce a dodávky ako aj vyúčtovacia (konečná) faktúra musia byť vyhotovené v súlade s týmito VOP, Zmluvou a platným zákonom o DPH. Čiastkové faktúry vrátane odsúhlasených súpisov vykonaných prác musia byť predložené a preukázateľne doručené O/K najneskôr do 10 dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, za ktorý sa práce a dodávky odsúhlasujú, resp. fakturujú. O/K si vyhradzuje právo zadržať z každej fakturovanej sumy jej časť tzv. zádržné, ktorého výška bude uvedená percentuálne v Objednávke/Zmluve. Zádržné slúži na zabezpečenie riadneho plnenia povinností Z/P počas
vykonávania prác, zhotovovania diela, počas záručnej doby diela, úhradu vzniknutej škody, sankcií uplatnených O/K voči Z/P, nákladov na odstránenie vád alebo nedorobkov, ktoré odstráni O/K prostredníctvom inej osoby namiesto Z/P v prípade omeškania Z/P, alebo akýchkoľvek iných nárokov O/K voči Z/P. O/K vráti Z/P zostatok zádržného po uplynutí záručnej doby. Zmluvné strany sa dohodli, že zádržné, resp. jej časť budú Z/P zaplatené za podmienky, že nebudú použité O/K v súlade s Objednávkou/Zmluvou a týmito VOP. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky Z/P voči O/K, vyplývajúce z Objednávky/Zmluvy, nie je Z/P oprávnený postúpiť tretej osobe bez písomného súhlasu O/K.

V. Stavebný denník

Pri zhotovovaní diela a pri odstraňovaní vád diela vedie Z/P stavebný denník. Do stavebného denníka Z/P zapisuje všetky okolnosti dôležité pre zhotovenie diela, predovšetkým časový postup zhotovovania diela, popis rozsahu a spôsob realizovaných plnení, počet zamestnancov, prípadne iných osôb podieľajúcich sa na zhotovovaní diela, odchýlky od projektovej dokumentácie, údaje o stave staveniska, o počasí, údaje o použití strojov a dopravných prostriedkov, údaje o opatreniach v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, údaje o mimoriadnych udalostiach, napr. pracovných úrazoch, stretoch s inými účastníkmi výstavby, škodách vzniknutých v súvislosti s realizáciou diela alebo na diele a o prekážkach zhotovovania diela. Do stavebného denníka môže robiť zápisy, nahliadať do neho a robiť z neho výpisy O/K a v rozsahu stanovenom právnymi predpismi tiež iné osoby a orgány verejnej moci. Stavebný denník musí byť na stavenisku prístupný všetkým oprávneným osobám alebo orgánom verejnej moci počas celej pracovnej doby. Stavebný denník má číslované stránky, nesmú sa v ňom vynechávať voľné miesta ani vytrhávať stránky a Z/P je povinný ho viesť s najmenej dvoma kópiami, z ktorých jednu najneskôr na začiatku pracovnej doby dňa nasledujúcom po dni vykonania zápisu odovzdá O/K a ďalšiu ukladá spravidla oddelene od originálu, aby mohol originál nahradiť v prípade jeho straty, krádeže alebo zničenia. Z/P vykonáva zápisy do stavebného denníka vždy v deň, ktorého sa zápis týka. Iba z dôvodov hodných osobitného zreteľa je možné zápis výnimočne vykonať nasledujúci deň. Ak tieto zmluvné podmienky nestanovia výslovne inak, nie je možné zápisom v stavebnom denníku meniť alebo rušiť zmluvu.

VI. Súčinnosť účastníkov výstavby

Súčasne s realizáciou diela Z/P môžu na stavenisku prevádzkovať svoju činnosť tiež ďalší účastníci výstavby. Bežné obmedzenia, ktoré z toho podľa  skúseností vyplývajú, zmluvné strany brali na zreteľ pri uzatvorení Zmluvy.  Zmluvné strany sa zaväzujú predchádzať v čo najvyššej možnej miere tomu, aby sa pri realizácii diela vzájomne obmedzovali, alebo aby obmedzovali iných účastníkov výstavby. Z/P je pritom predovšetkým povinný prispôsobovať plynulému priebehu výstavby realizáciu čiastkových plnení, použitie strojov alebo zariadení a dodávanie stavebných výrobkov alebo stavebných hmôt na stavenisko. Z/P je povinný bez meškania písomne upozorniť O/K aspoň zápisom v stavebným denníkom o okolnostiach, ktoré by mohli viesť k obmedzeniu počas zhotovenia diela alebo k obmedzeniam v činnosti iných účastníkov výstavby na stavenisku. Z/P je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť O/K vady výsledkov prác alebo iných plnení, ktoré boli na stavbe už zrealizované, a výsledkov prác alebo iných plnení ostatných účastníkov výstavby realizovaných súčasne s dielom, pokiaľ s nimi dielo súvisí, alebo na ne nadväzuje ak Z/P mohol také vady s vynaložením odbornej starostlivosti zistiť. Z/P, ktorý nesplnil povinnosti uvedené v predchádzajúcich odsekoch tohto článku, zodpovedá za nemožnosť dokončenia diela alebo za vady diela spôsobené vadami plnenia, s ktorými dielo súvisí alebo na ktoré nadväzuje. Z/P nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu O/K poveriť realizáciou prác alebo Diela alebo jeho časti tretiu osobu.

VII. Pracovnoprávne vzťahy

Z/P sa zaväzuje, že dielo bude realizovať vlastnými zamestnancami zamestnávanými na tento účel v pracovnoprávnych vzťahoch, prípadne len s písomným súhlasom O/K prostredníctvom podzhotoviteľov, ktorí na tento účel zamestnávajú zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch. Z/P sa zaväzuje riadne plniť povinnosti stanovené mu právnymi predpismi upravujúcimi zamestnávanie a pobyt cudzincov. Z/P nesmie v súvislosti so zhotovovaním diela predovšetkým zamestnávať zamestnancov zo zahraničia bez platného pracovného povolenia a bez platného povolenia (oprávnenia) k pobytu, pokiaľ sa také povolenie (oprávnenie u daného zamestnanca podľa právnych predpisov vyžadujú. Konanie Z/P v rozpore s ustanoveniami obsiahnutými v predchádzajúcich dvoch vetách znamená podstatné porušenie jeho zmluvnej povinnosti a O/K je oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Z/P je súčasne povinný nahradiť O/K všetky škody, ktoré mu v súvislosti s týmito porušeniami povinností Z/P vzniknú. Z/P sa zaväzuje riadne plniť povinnosti stanovené mu právnymi predpismi upravujúcimi zamestnávanie a pobyt. Ak Z/P zamestnáva zamestnancov zo zahraničia, je povinný na žiadosť O/K preukázať, že získal povolenie na zamestnávanie zamestnancov zo zahraničia, a že títo zamestnanci získali povolenie na zamestnanie a povolenie k pobytu, pokiaľ sa také povolenia podľa právnych predpisov  vyžadujú.

VIII. Povinnosti Z/P

Z/P je povinný výkony, ktoré sú predmetom Objednávky/Zmluvy vykonať vlastnými kapacitami a zamestnancami. Použitie iného subjektu na vykonanie diela alebo jeho časti je podmienené súhlasom O/K. Nedodržanie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. Z/P je povinný sa oboznámiť s rozsahom realizačnej dokumentácie a oboznámiť sa stavom jestvujúcich objektov a zariadení a najmä so stavom areálu, resp. objektu, na ktorom sa bude realizovať predmet diela. Z/P je povinná sa oboznámiť so všetkými miestnymi, technickými a technologickými podmienkami O/K. Z/P prehlasuje a zodpovedá za to, že je subjektom oprávneným v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov na uskutočnenie diela podľa  objednávky/Zmluvy. Z/P sa zaväzuje, že zabezpečí trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie všetkých prác a činností na pracovisku a v ich priebehu bude zabezpečovať výkon prác podľa realizačnej PD, zmluvne dohodnutých podmienok, všeobecne záväzných právnych predpisov, príslušných platných STN ako aj pokynov a interných predpisov O/K. Počas výkonu zmluvných prác musí byť na pracovisku stále prítomný zodpovedný zástupca Z/P, ktorý musí byť odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vykonávanie príslušných vybraných činností podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Rozsah dodávky a výkonu prác si musí Z/P naplánovať tak, aby počas prevádzkovania zariadenia spĺňali všetky zákonné ustanovenia, slovenské bezpečnostné nariadenia, pravidlá správania postupu oblasti realizácie priemyselných stavieb, slovenské normy (STN), resp. noriem krajiny, v ktorej sa dodávky/dielo realizuje, najmodernejšie technologické predpisy a normy, predpísané povinnosti a špecifické normy EÚ.

Z/P je povinný viesť prostredníctvom vedúceho stavebných prác (alebo ním poverenou osobou) stavebný denník, a to najmenej v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi. Z/P je povinný počas zhotovovania diela dodržiavať pokyny O/K alebo jeho poverených zástupcov týkajúce sa
diela. Ak pri zhotovovaní diela má dôjsť k zakrytiu dovtedy vykonaných činností resp. častí diela, alebo tieto sa majú stať neprístupnými, je Z/P povinný vyzvať O/K na kontrolu realizácie tejto časti diela a to písomnou formou v denníku vykonaných prác tri pracovné dni vopred. Ak Z/P nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť O/K vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. Ak Z/P zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť O/K. Všetky materiály, stroje a nástroje, ktoré nie sú majetkom O/K a ktoré si Z/P prinesie so sebou do priestorov staveniska, musia byť poistené proti krádeži, požiaru a ostatným rizikám. O/K za ne nepreberá žiadnu
zodpovednosť. Objednané mechanizmy (žeriavy, plošiny a iné) ako aj obsluha musia spĺňať všetky požiadavky na prácu, ktoré sú platné v areáli, v ktorom sa realizujú dané práce ako aj podľa legislatívy SR ako aj legislatívy krajiny, v ktorej sa dodávka/dielo realizuje. Prenajaté mechanizmy musia m viazacie prostriedky do nosnosti žeriavu s platnými revíziami V prípade poruchy, prenajatého stroja dodávateľ je povinný bezodplatne a bezodkladne zabezpečiť adekvátnu náhradu. Z/P sa zaväzuje na svoje náklady udržiavať odovzdané pracovisko v stave vyhovujúcom predpisom na zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, ako aj predpisom o protipožiarnej ochrane, ochrane vôd,  životného prostredia a ďalším predpisom, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie zmluvného diela, Z/P zodpovedá za protipožiarnu ochranu diela a dodržiavanie uvedených predpisov. Z/P je plne zodpovedný za poškodenie vedení a inžinierskych sietí vyznačených v realizačnej PD, ktoré sa nachádzajú na pracovisku a ich vytýčenie bolo zápisnične odovzdané Z/P.

IX. Odovzdanie a prevzatie diela/dodávky

 Z/P sa zaväzuje, že odovzdá O/K riadne a včas vykonané dielo/dodávku bez vád a nedorobkov, v termíne a mieste dohodnutom v Objednávke/Zmluve, inak v mieste, ktoré určí O/K. O plánovanom odovzdaní a prevzatí diela/dodávky je Z/P povinný informovať O/K minimálne 7 dní vopred, a to zápisom v stavebnom či montážnom denníku, prípadne zaslaním výzvy na adresu uvedenú v Objednávke/Zmluve. Povinnosť vykonať dielo si Z/P splní riadnym a včasným ukončením a odovzdaním diela O/K a tiež po odovzdaná požadovaných podkladov a dokumentácie a odstránení všetkých závažných a zjavných nedostatkov,
na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Ak dohoda zmluvných strán, všeobecne záväzné právne predpisy alebo platné technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela. Predmet diela sa môže od dodávateľa formálne prevziať, ak bol rozsah dodávok a stavebných výkonov kompletne splnený vrátane predpísanej dokumentácie, certifikátov a revíznych správa v rámci predmetu dodávky sú po stavebnej stránke pripravené na uvedenie do prevádzky. Prevzatie stavby je potrebné potvrdiť v písomnom protokole o odovzdaní a prevzatí diela podpísanom oboma účastníkmi. Pri formálnom prevzatí predmetu diela/stavby musia byť odstránené úplne všetky zistené nedostatky. Nepredloženie predpísanej dokumentácie sa bude považované za závažné porušenie Objednávky/Zmluvy zo strany Z/P a vady diela, brániace riadnemu užívaniu diela s možnosťou uplatnenia príslušných zmluvných pokút podľa článku XIII týchto VOP.
Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, najmä ak: 
a)nie je dodané v požadovanej kvalite;
b)vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podľa Zmluvy o dielo a PD, vrátane vzájomne dohodnutých prípadných úprav a doplnkov PD;
c)neboli predložené doklady alebo sú vady v dokladoch uvedených v čl. III čl. IX týchto VOP;
d)má právne vady vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva alebo je zaťažené inými právami tretích osôb (napr. vecné práva, obligačné práva).
O/K nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady. Ak pri preberaní diela O/K zistí, že dielo má vady je oprávnený prevzatie diela odmietnuť a spíše so Z/P zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Z/P má povinnosť odovzdať dielo O/K po odstránení všetkých vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je Z/P v omeškaní s odovzdaním diela riadne a včas.

Celkové náklady na zhotovenie stavebného diela a jeho demoláciu/demontáž, vrátane zmontovania a rozmontovania technických zariadení, znáša Z/P. O/K v prípade zamietnutia prijatia a prevzatia stavby prislúcha refundácia všetkých realizovaných platieb.

X. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Z/P je povinný pred nástupom na realizáciu diela/prác oboznámiť sa so všetkými pravidlami bezpečnosti pri práci na danom mieste, alebo stavenisku. Z/P v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie platných právnych predpisov a zásad pre požiarnu ochranu a bezpečnosť pri práci. V prípade pracovného úrazu alebo mimoriadnej udalosti Z/P plne preberá zodpovednosť za následky z toho vyplývajúce. Z/P je povinný na vlastné náklady vykonávať školenia svojich zamestnancov a osôb, ktoré poveril vykonávaním prác a dodávok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Z/P sa zaväzuje
odovzdať O/K platný doklad o vykonanom školení z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o odbornej a zdravotnej spôsobilosti k výkonu činnosti podľa Zmluvy o dielo. Z/P bude dodržiavať zákaz používania alkoholických nápojov a iných omamných prostriedkov počas výkonu činnosti pre O/K na konkrétnom mieste, alebo stavenisku. V prípade požitia alkoholu alebo iných omamných prostriedkov je O/K oprávnený jednostranne zrušiť Objednávku, resp. odstúpiť od Zmluvy o dielo.

XI. Zodpovednosť za vady a Záručná doba

Z/P zodpovedá za to, že dielo bude vykonané bez akýchkoľvek vád, v súlade so Zmluvou o dielo, Objednávkou diela, týmito VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi, bude mať kvalitatívne vlastnosti určené VOP, Zmluvou, PD a platnými STN. Z/P sa zaväzuje, že dielo bude mať dohodnuté vlastnosti a vlastnosti stanovené príslušnými právnymi predpismi. Ak nie je takto možné niektoré vlastnosti diela stanoviť, zaväzuje sa Z/P, že dielo bude mať vlastnosti obvyklé. Z/P poskytuje záruku, že dielo/práce bude mať všetky vlastnosti dohodnuté alebo obvyklé po dobu 120 mesiacov od odovzdania a prevzatia predmetu diela, ak nestanoví zmluva inú dĺžku záručnej doby. Záručná doba začne plynúť dňom protokolárneho odovzdania prác/diela, ak v Objednávke/Zmluve nie je uvedené inak. Poskytnutím záruky za akosť a kvalitu sa neobmedzuje zákonná zodpovednosť Z/P za vady. Z/P sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela najneskôr do 2 dní od doručenia žiadosti O/K na ich odstránenie a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom čase, najneskôr do 3 dní od reklamácie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. Zárukou preberá Z/P záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu. Pri záručných opravách na stavebnom diele, resp. na jeho častiach sa záruka na dielo, resp. na jeho dotknuté časti predlžuje o dobu príslušných opráv alebo úprav. Záručná doba sa vždy predlžuje o dobu, počas ktorej nie je možné dielo, alebo jeho časť užívať pre vady, za ktoré Z/P zodpovedá. Dňom odstránenia vady začína znova bežať záručná doba pre tie časti diela, na ktorých bola vada odstránená alebo ktoré s vadným plnením súvisia. Ak však takáto vada znemožnila užívania i iných častí diela alebo celého diela, začne záručná doba znova bežať i pre tieto časti diela alebo pre celé dielo. Ak Z/P nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa týchto VOP alebo ak vady neodstráni v určenom čase, O/K je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád na náklady Z/P a má právo započítať náklady na odstránenie vád, resp. zľavu z ceny, prípadne vzniknuté škody a zmluvné pokuty proti cene diela alebo nezaplatenej časti ceny diela/dodávky – zadržanej podľa Objednávky/Zmluvy alebo proti iným pohľadávkam Z/P voči O/K. Z/P musí chybné časti opraviť alebo vymeniť. Všetky náklady na materiál a prácu, ako aj všetky priame náklady súvisiace s výmenou alebo opravou chybných častí, znáša Z/P. Pri dodávke a montáži technických zariadení začína plynúť záručná lehota na vymenené alebo opravené časti plynúť odznova, za rovnakých podmienok ako pri originálnych častiach. Akékoľvek následne obmedzenia záruky musí byť písomne schválené a podpísané O/K. Z/P prehlasuje a zodpovedá za to, že predmet jeho plnenia nie je zaťažený právami tretích osôb. Vo vzťahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chránené autorským právom Z/P  prehlasuje, že je oprávnený vykonávať majetkové práva autora (autorov) diela a v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) udeľuje O/K súhlas na použitie dokončeného diela dodaného na základe Zmluvy a zároveň chráneného podľa  autorského zákona na účel vyplývajúci zo Zmluvy, spôsobom v zmysle autorského zákona, najmä na prípravu a vlastnú realizáciu diela, v neobmedzenom rozsahu, bez časového obmedzenia. Odmena za poskytnutie súhlasu na použitie diela (licencie) O/K je zahrnutá v cene diela podľa Objednávky/Zmluvy. Z/P sa zaväzuje odškodniť O/K pre prípad, že dielo má právne vady. Ak záväzok Z/P zhotoviť dielo úplne alebo čiastočne zanikne inak než splnením, zodpovedá Z/P za vady plnenia, ktoré pri realizácii diela už uskutočnil a O/K ich prevzal, v rozsahu a za podmienok stanovených obdobne podľa predchádzajúcich odstavcov tohto článku. O/K je povinný oznámiť Z/P vady takýchto plnení bez zbytočného odkladu potom, ako ich zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, ktorá začína plynúť dňom, kedy záväzok Z/P zhotoviť dielo úplne alebo čiastočne zanikol inak než splnením.  Z/P je povinný na svoje náklady odstrániť i tie O/K oznámené vady, za ktoré zodpovednosť odmieta, resp. vady, ktoré neuznáva. Na takúto vadu sa primerane použije úprava pre vady diela. Pokiaľ sa následne stane nesporným, že Z/P za vadu, ktorú neuznal, skutočne nezodpovedal, je O/K povinný Z/P uhradiť v lehote 30 dní od preukázania tejto skutočnosti Z/P takto vzniknuté účelne vynaložené a preukázané náklady. Dohodnutie zádržného sa nedotýka práva O/K nezaplatiť Z/P splatnú časť ceny diela vo výške, ktorá by zodpovedala jeho právu na primeranú zľavu z ceny diela, v prípade, že by Z/P neodstránil vady, ktoré mu O/K riadne oznámil.
O/K má právo na úhradu všetkých nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva na zodpovednosti Z/P za vady.

XII. Vyššia moc (vis maior)

Zmluvné strany budú oslobodené od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa Objednávky/Zmluvy v prípade, že k tejto situácií došlo v dôsledku okolností, ktoré sa vyskytli nezávisle od vôle povinnej strany ako výsledok nepredvídateľných udalostí a bránia jej v splnení zmluvných povinností. Vyššou mocou sa rozumie akákoľvek udalosť, ktorá je nepredvídateľná, neodvrátiteľná a nezávislá od vôle zmluvných strán, hlavne sa jedná o dôsledky vládnych aktov, embarga, štrajkov, prírodných katastrof, požiaru, povodne, vážnych havárií, epidémií a pod. Medzi prípady vyššej moci zmluvné strany zaraďujú aj šírenie choroby COVID 19, či akejkoľvek inej choroby, v dôsledku ktorého sú zavádzané obmedzenia v štáte O/K, Z/P alebo v štáte,
ktorého obmedzenia majú vplyv na činnosť O/K, ZP. V prípade, že by nastala udalosť, ktorá je prípadom vyššej moci, lehoty pre splnenie povinnosti O/K, sa
automaticky predlžujú o dobu zodpovedajúcu omeškaniu spôsobenému trvaniu tejto vyššej moci. O/K a Z/P sa dohodli, že takéto predĺženie nezakladá právo O/K na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody. O/K sa zaväzuje oznámiť protistrane bez zbytočného odkladu od vzniku udalosti zodpovedajúcej vyššej moci túto skutočnosť písomne na adresu sídla uvedenú v záhlaví Objednávky/Zmluvy. Uvedené náležitosti tejto Objednávky/Zmluvy platia v prípade ideálnych (bežných) podmienok bez vplyvov mimoriadnych nepredvídateľných, neodvrátiteľných okolností, ako sú napr. vojna, živelná pohroma, mobilizácia, štrajk, epidémia atď. Ak nastane jedna z týchto udalostí, tak dotknutá strana musí s okamžitou platnosťou kontaktovať druhú stranu, pričom sa dohodnú na ďalšom postupe. Táto Objednávka/Zmluva je platná iba v prípade, že nepríde k obmedzeniu splnenia predmetu Objednávky/Zmluvy, a to z dôvodov vyššej moci (napr. Nákazy koronavírusom apod.). Tieto opatrenia, nariadenia či zákazy môžu byť účinné akýmkoľvek orgánom či úradom Slovenskej republiky (zákaz voľného pohybu osôb v rámci štátu, obmedzenia či zákaz činnosti INREST, s.r.o. nariadené štátom, krajom či obcou, prípadne iným orgánom verejnej moci). Opatrenia iného štátu majúce rovnaký obsah sú pre odstránenie pochybností považované ako tá popísaná v predchádzajúcej vete. Platnosť tejto Objednávky/Zmluvy je súčasne obmedzená v prípade, že materiál či služby nutné pre splnenie povinnosti dodanie nemôžu byť dodané z rovnakého dôvodu, ktorý je popísaný v predchádzajúcich vetách tohto odstavca. V prípade, že nastane akákoľvek situácia popísaná v predchádzajúcom odstavci, INREST, s.r.o. prehlasuje a trvá na tom, že táto skutočnosť je vyššia moc so všetkými dôsledkami z toho vyplývajúcimi ako napr. predĺženie dodacej lehoty, porušenie akýchkoľvek zmluvných dohôd apod.

XIII. Zmluvné pokuty

Ak Z/P nevykoná práce/dielo/dodávky včas, má O/K právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z ceny prác/diela/dodávky za každý deň omeškania. Nárok O/K na náhradu škody tým nie je dotknutý. Ak Z/P nedodrží ktorýkoľvek zo záväzných termínov realizácie prác/diela, má O/K nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z ceny príslušnej časti ceny prác/diela, ktorú mal Z/P v zmysle harmonogramu postupu prác zrealizovať k zmeškanému termínu, a to za každý deň omeškania.  Ak Z/P nezačne odstraňovať O/K oznámenú vadu včas, t.j. v lehote podľa týchto VOP, má O/K nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300 EUR za každý začatý deň omeškania a za každú vadu až do dňa, kedy Z/P pristúpi odstraňovaniu vady. Ak Z/P neodstráni vadu včas, má O/K nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300 EUR za každý začatý deň omeškania a za každú vadu až do jej odstránenia. O/K má voči Z/P nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 EUR za každé jednotlivé porušenie nasledovnej povinnosti Z/P: 
– nepredloženie dokladu o vykonanom školení z BOZP a PO
– fajčenie na pracovisku/stavenisku mimo vyhradeného priestoru
O/K má voči Z/P nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000 EUR za každé jednotlivé porušenie nasledovnej povinnosti Z/P:
– nevykonávanie školenia BOZP a PO
– porušenie povinností podľa BOZP a PO
– nepoužívanie ochranných pracovných pomôcok pri realizácii prác/diela
– vykonávanie prác pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok
– ak Z/P neprijme vhodné opatrenia na dodržanie dohodnutých termínov.
O/K má voči Z/P nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 150 EUR za každý deň omeškania povinnosti Z/P a) mať uzatvorené platné poistenie zodpovednosti za škodu podľa čl. XV. týchto VOP, b) predložiť O/K doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti za škodu. Z/P odškodní O/K v plnej výške v prípade, ak v súvislosti s činnosťou Z/P bude voči O/K uplatnená zo strany správneho orgánu, súdu, Investora, alebo vyššieho O/K (zmluvného partnera O/K), alebo inej osoby akákoľvek zmluvná alebo mimozmluvná sankcia, pokuta, nárok na náhradu škody, a pod. … Takýto nárok voči Z/P má O/K právo uplatniť a započítať si z prostriedkov zádržného. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odstavca nie je tým dotknutý nárok O/K na náhradu škody.

XIV. Nebezpečenstvo prechodu škody

Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach potrebných na zhotovenie diela znáša Z/P až do času záverečného protokolárneho prevzatia diela O/K.
Prechod vlastníctva k dodaným materiálom, zariadeniam, dielu, alebo jeho časti nastáva postupne a to  v momente ich zabudovania.

XV. Zodpovednosť za škodu

Z/P zodpovedá za škodu, ktorá vznikne O/K, Z/P alebo tretím osobám v dôsledku porušenia povinností Z/P, vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu, všeobecne záväzných právnych predpisov alebo porušením inej právnej povinnosti. O škodách bude Z/P O/K neodkladne informovať a zaväzuje sa nahradiť vzniknutú škodu, resp. vykonať opatrenia k odstráneniu škôd bez zbytočného odkladu. Z/P je povinný na požiadanie bezodkladne poskytnúť súčinnosť potrebnú na preverenie okolností vzniku škody a jej výšky a uhradiť, náklady spojené so zisťovaním rozsahu škody a jej uplatnením. Z/P je povinný si obstarať poistenie zodpovednosti voči akejkoľvek strate, škode, úmrtiu alebo ujme na zdraví, ktoré by mohli nastať na akomkoľvek majetku alebo vzniknúť akejkoľvek osobe v dôsledku činnosti pracovníkov, orgánov, zamestnancov alebo iného personálu Z/P v súvislosti s jeho plnením podľa Objednávky/Zmluvy. Poistenie musí byť poistením „na základe poistnej udalosti“ s najmenej trojročným predĺžením poisteného obdobia pre možnosť vznesenia poistných nárokov po ukončení činnosti (run-off). Z/P nesie výlučnú zodpovednosť za zranenie alebo zabitie osôb alebo za škody na majetku zapríčinené chybami stavebného diela, resp. nainštalovaného zariadenie, v súlade s ustanoveniami slovenských zákonov, zákonov krajiny, v ktorej sa dielo/dodávky realizujú a ustanovení EU. V každom prípade je Z/P povinný kryť O/K proti akýmkoľvek nárokom vyplývajúcim zo škôd zapríčinených nedostatkami stavebného diela. Z/P je povinný odškodniť O/K vo všetkých nárokoch, ktoré môžu v súvislosti s jeho vybavením na stavebnú činnosť alebo jeho technickými zariadeniami potrebnými pre dočasné užívanie na pracovisku, vzniknúť, vrátane nákladov a výdavkov, ktoré O/K vzniknú z vyvezenia alebo privezenia tohto vybavenia. Z/P v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore pracoviska. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi Z/P, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a oprávnenie na vykonanie týchto prác. Z/P je povinný pri vykonávaní diela zabezpečiť dodržiavanie rozhodnutí príslušných orgánov štátnej správy, platných technických noriem, najmä STN, príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zák. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhl. č. 147/2013 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prácach, predpisov o ochrane pred požiarmi a požiarnej prevencii, najmä zák. č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákazu vnášania, požívania alkoholických nápojov, užívania omamných látok alebo psychotropných látok alebo prostriedkov, fajčenia, ako aj interných predpisov O/K, s ktorými bol oboznámený. Z/P zodpovedá za to, že všetci pracovníci, ktorých použije na vykonanie diela sú oprávnení a spôsobilí na výkon príslušných  prác, riadne poučení z predpisov BOZP a PO, dostatočne vybavení potrebnými vhodnými ochrannými pracovnými pomôckami, bezporuchovými pracovnými strojmi, prístrojmi, náradím. O/K je oprávnený kontrolovať dodržiavanie týchto povinností, má tiež právo vyzvať pracovníkov Z/P, resp. jeho dodávateľa, aby sa podrobili skúške na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky alebo psychotropnej látky a títo sú povinní podrobiť sa kontrole. V prípade zistenia nedostatkov je Z/P povinný vykázať z pracoviska a vymeniť pracovníka, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v týchto VOP a v Objednávke/Zmluve. Odmietnutie podrobiť sa kontrole alebo akékoľvek zmarenie kontroly má rovnaké následky ako zistenie nedostatkov, uvedené vyššie. Porušenie týchto
záväzkov Z/P sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o dielo a týchto VOP s právom O/K na uplatnenie zmluvnej pokuty a odstúpenie od Zmluvy.
V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností Z/P (napr. omeškaním, nesplnením záväzkov alebo porušením podmienok stanovených v tejto zmluve a jej prílohách, príslušných právnych predpisoch a technických požiadavkách na zhotovenie diela, technických normách, najmä platných STN, rozhodnutiach príslušných správnych orgánov, všeobecne záväzných právnych predpisoch súvisiacich s plnením podľa Zmluvy o dielo alebo zabezpečujúcich ochranu BOZP, PO, ochranu ovzdušia, vôd, pôdy, lesov, prírody, životného prostredia, archeologických nálezov, pamiatok, predpisov o nakladaní s odpadmi alebo zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a i.) dôjde k vzniku škody, strate, zničeniu, krádeži, poškodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku, poškodeniu zdravia, úrazu alebo úmrtiu, vzniku stavu všeobecného ohrozenia, uplatneniu pokút alebo inému sankčnému postihu O/K, je Z/P povinný takto spôsobenú škodu nahradiť.

XVI. Odstúpenie od Zmluvy o dielo

Každá zmluvná strana je oprávnená od Zmluvy odstúpiť, ak sa druhá zmluvná strana dostala do likvidácie, alebo ak podala návrh na vyhlásenie konkurzu (ako dlžník v prípade svojho úpadku) alebo ak na Z/P bude podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie. O/K je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade a) omeškania Z/P so zhotovením diela alebo so splnením čiastkového termínu na zhotovenie diela, ak takéto omeškanie trvá po dobu dlhšiu než päť dní, b) Z/P vykonáva práce vedúce k realizácii diela/dodávky prostredníctvom osôb, ktoré na jeho realizáciu nie sú spôsobilé, c) pracovníci Z/P porušujú právne predpisy, najmä BOZP, (podľa VOP), O/K môže od Zmluvy tiež odstúpiť, ak stavebník, investor alebo O/K odstúpil od Zmluvy o zhotovení stavby,
ktorej je dielo súčasťou. O/K je oprávnený od Zmluvy okamžite odstúpiť, a to po tom, čo sa dozvedel o zverejnení Z/P v zozname osôb vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky. Za podstatné porušenie Zmluvy o dielo alebo týchto VOP zo strany Z/P sa považujú všetky prípady uvedené v
zákone, v Objednávke/Zmluve alebo v týchto VOP špecifikované. Predovšetkým omeškanie alebo bezprostredne hroziace omeškanie týkajúce sa konečných alebo iných zmluvných termínov alebo nedostatkov, ktoré by ohrozovali, ktoré by ohrozovali plnenie záväzkov O/K voči jeho zmluvným partnerom, sa považuje za závažné porušenie Zmluvy, aj v prípade, že sú kryté zmluvnou pokutou. V takýchto prípadoch je O/K oprávnený vykonať, alebo si nechať vykonať treťou stranou, Z/P poskytnuté chybné a/alebo nedostatočné dodávky a služby, a to na náklady Z/P. Z/P musí O/K poskytnúť všetky potrebné práva, dokumentáciu a ostatné informácie, ako aj všetko vybavenie a materiály vo vlastníctve Z/P. O/K je rovnako oprávnený Objednávku/Zmluvu zrušiť, úplne alebo čiastočne, z dôvodov na strane Z/P. V prípade zrušenia Zmluvy nemá Z/P nárok požadovať náhradu škody. V prípade, že dôjde k zrušeniu Objednávky, resp. zániku Zmluvy z dôvodu, za ktorý zodpovedá Z/P, zaväzuje sa Z/P, že uhradí O/K sumu, ktorá bude zodpovedať rozdielu medzi zmluvnou cenou dohodnutou podľa Objednávky/Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
Odstúpenie od Zmluvy o dielo vyžaduje písomnú formu. Ak zanikol záväzok z dôvodu, za ktorý O/K nezodpovedá, má Z/P nárok na úhradu zodpovedajúcej výšky skutočne vykonaných výkonov, a to podľa jednotkových cien uvedených v zmluve, prípadne v cenovej ponuke Z/P, ktorá bola súčasťou  objednávky/Zmluvy. O/K má okrem toho právo na náhradu všetkých svojich nákladov spojených s predčasným ukončením Zmluvy ako i všetkých škôd, ktoré mu vznikli, predovšetkým na úhradu zvýšených nákladov na dokončenie diela prostredníctvom tretej osoby. O/K je oprávnený náklady vzniknuté mu
podľa tohto odseku započítať so vzájomne splatnou alebo nesplatnou pohľadávkou Z/P alebo zádržným.

XVII. Oprávnené osoby

Určených zástupcov zmluvných strán pri zhotovovaní diela stanoví Objednávka/Zmluva. Z/P sa zaväzuje po dobu realizácie diela zabezpečiť trvalú  prítomnosť určeného zástupcu Z/P na mieste realizácie diela. Určení zástupcovia zmluvných strán predovšetkým rokujú za zmluvné strany v technických veciach súvisiacich so zhotovením diela, podpisujú zápis o odovzdaní staveniska, vykonávajú za nich zápisy v stavebnom denníku a podpisujú zápis o odovzdaní a prevzatí predmetu diela. Určený zástupca O/K tiež vykonáva kontrolu O/K pri realizácii diela. Určením zástupcu O/K nie je dotknuté právo O/K kontrolovať zhotovovanie diela taktiež ďalšími osobami, predovšetkým v oblasti technického a autorského dozoru, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia.

XVIII. Ručenie za DPH

S poukazom na ustanovenia zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „Zákon o DPH“) upravujúce ručenie odberateľa za DPH uvedenú vo faktúre dodávateľa, Z/P:
(a) vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa O/K ako odberateľ mal stať ručiteľom za daň nezaplatenú Z/P ako dodávateľom podľa § 69 ods. 14 v nadväznosti na § 69b Zákona o DPH; najmä nemá nedoplatky na daniach a nie sú u neho dôvody, pre ktoré by mohlo dôjsť k zrušeniu jeho registrácie pre DPH podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu Zákona o DPH a nie je vedený v zozname osôb, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu Zákona o DPH, vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky (ďalej len „Zoznam rizikových subjektov“); a
(b) zaväzuje sa, že najneskôr do 3 dní od vzniku skutočnosti, bude O/K písomne informovať o vzniku dôvodov, pre ktoré by mohlo dôjsť k zrušeniu registrácie Z/P pre DPH podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu Zákona o DPH a najneskôr do 3 dní od vzniku skutočnosti bude písomne informovať O/K o tom, že Z/P bol zverejnený v Zozname rizikových subjektov a uvedie dátum zverejnenia. Z/P je v každej faktúre, ktorú vystaví pre O/K po dni jeho zverejnenia v  Zozname rizikových subjektov, povinný túto skutočnosť uviesť a tiež označiť sumu vo výške DPH ako rizikové zádržné. V prípade, ak svoje zverejnenie
v Zozname rizikových subjektov a rizikové zádržné vo faktúre neuvedie, je O/K oprávnený vrátiť Z/P takúto faktúru a požadovať jej opravu, a odo dňa doručenia opravenej faktúry začína opätovne plynúť jej nová doba splatnosti. O/K je oprávnený zadržať sumu vo výške DPH z každej faktúry vystavenej Z/P po dni jeho zverejnenia v Zozname rizikových subjektov, a to aj v prípade, ak si ľ nesplní povinnosti v zmysle predchádzajúcich ustanovení tohto bodu.
O/K je oprávnený zadržanú sumu použiť na úhradu Z/P neuhradenej DPH, ktorú bude O/K povinný uhradiť za Z/P ako ručiteľ podľa Zákona o DPH vrátane jej započítania v prípade, ak daňový úrad použije O/K uplatnený nadmerný odpočet na kompenzáciu za DPH neuhradenú Z/P. Nepoužitú, prípadne daňovým úradom vrátenú, časť zadržanej sumy O/K vráti Z/P po predložení potvrdenia vydaného príslušným správcom dane, že dôvody, pre ktoré sa O/K stal ručiteľom za DPH, už odpadli, alebo že Z/P uhradil svoju daňovú povinnosť za obdobia, kedy s O/K obchodoval. V prípade, ak bude Z/P zverejnený v Zozname rizikových subjektov, je O/K tiež oprávnený odstúpiť od Objednávky/Zmluvy.

XIX. Ochrana osobných údajov

Z/P týmto dáva O/K súhlas v zmysle zák.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, k spracovaniu osobných údajov Z/P, ktorých spracúvanie O/K je nevyhnutné pre plnenie Zmluvy, a to na účely plnení súvisiacich z Objednávkou/Zmluvou. Z/P dáva O/K tento súhlas v rozsahu osobných údajov uvedených na všetkých dokumentoch a informáciách odovzdaných či predložených O/K v súvislosti s Objednávkou/Zmluvou, a to najmä v rozsahu: titul, meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, telefonický kontakt,  e-mailový kontakt a iné kontakty používané pri elektronickej komunikácií, číslo OP, sídlo, trvalé bydlisko, údaje o bankovom spojení. Z/P týmto súhlasí s poskytnutím osobných údajov Z/P tretím osobám – príjemcom, ktorými sú osoby spolupracujúce s O/K na plnení záväzkov z Objednávky/Zmluvy, osoby v zmluvnom vzťahu s O/K v súvislosti
s plnením Objednávky/Zmluvy, účtovníkovi, daňovému poradcovi, právnemu zástupcovi O/K, ktorí sú oprávnení ich ďalej spracovať na rovnaké účely.

XX. Záverečné ustanovenia

Technické, výrobné alebo obchodné informácie (napr. informácie o cene za dielo, kalkulácie, rozpočty a pod.), s ktorými budú zmluvné strany oboznámené počas trvania zmluvného vzťahu sú predmetom obchodného tajomstva a to aj po ukončení zmluvného vzťahu. Zmluvné strany môžu využívať predmet obchodného tajomstva výlučne na účel dojednaný v Objednávke/Zmluve a nebudú ich sprístupňovať tretej osobe. Ak nie je možné doručiť akúkoľvek písomnosť alebo iný doklad medzi zmluvnými stranami adresátovi na adresu jeho sídla uvedenú v Zmluve o dielo alebo na adresu uvedenú v obchodnom alebo v živnostenskom registri, alebo ak adresát odmietne akúkoľvek písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručenú dňom nasledujúcim po dni vrátenia sa nedoručenej písomnosti späť odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Zmluvné strany sa dohodli, že Z/P nesmie postúpiť a/alebo založiť pohľadávku, ktorá mu vznikne na základe Zmluvy o dielo a týchto všeobecných zmluvných podmienok alebo v súvislosti so Zmluvou o dielo a týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami tretej osobe bez vopred daného písomného súhlasu O/K. Táto dohoda o zákaze postúpenia pohľadávky bez vopred daného písomného súhlasu O/K tvorí prekážku pre postúpenie pohľadávky v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Zmeny a doplnenia Objednávky vyžadujú písomnú dohodu oboch Zmluvných strán, inak sú neplatné. Ak sa niektoré ustanovenia týchto VOP stane alebo bude vyhlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení VOP. Zmluvné strany nahradia v čo najkratšom možnom čase neplatné alebo neúčinné ustanovenie VOP novým, ktoré bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. Keď sa v Objednávke alebo VOP používa výraz „bezodkladne“ alebo „bez zbytočného odkladu“, rozumie sa tým vykonanie príslušného úkonu najneskôr do 3 pracovných dní. Vzájomné vzťahy Zmluvných strán, neupravené Objednávkou a VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú platné a účinné od 01.05.2022.